banerro400

Warunki Współpracy Handlowej

WPROWADZENIE
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „NOVCAN” Władysław Nowakowski z siedzibą w Działdowie przy ulicy Plac 1 Maja 11 obsługuje podmioty gospodarcze posiadające aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej (wydany przez U.M. lub Sąd) oraz indywidualne osoby fizyczne.

WARUNKI SPRZEDAŻY
Warunkiem zakupu wyrobów firmy NOVCAN jest dostarczenie niżej wymienionych dokumentów:
- Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
- Oświadczenie o spełnieniu warunków art. 230 kodeksu handlowego (tylko spółki z ograniczoną odpowiedzialnością)
- Informacja o nadaniu numeru NIP
- Informacja o nadaniu numeru REGON

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
Realizujemy zamówienia za pośrednictwem faxu, poczty elektronicznej e-mail, lub telefonicznie.

TERMINY REALIZACJI ZAMÓWIEŃ
W przypadku wyrobów magazynowych, realizacja zamówienia do 3 dni roboczych za pośrednictwem firmy kurierskiej. (nie pracujemy w soboty)
W przypadku wyrobów nietypowych oraz wyrobów nie będących na magazynie termin ustalany jest indywidualnie w porozumieniu z klientem.

ZASTRZEŻENIE PRAWA WŁASNOŚCI

Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności sprzedanych wyrobów do dnia zapłaty przez nabywcę całej wartości faktury na podstawie art. 583 K.C.

RODZAJ I KOSZTY TRANSPORTU
Koszty transportu jak też wszystkie opłaty ponosi odbiorca,
W przypadku zamówień powyżej 15 szt. asortymentu transport gratis,
W przypadku stałej współpracy transport do uzgodnienia,
Przedsiębiorstwo Novcan dysponuje odpłatnym transportem w cenie:
- samochód ciężarowy do 3,5 tony 1,2zł/km
- samochód ciężarowy powyżej 3,5 tony 2zł/km
Uwaga: Dostarczamy towar do magazynu. Dostawa nie obejmuję ustawienia i osadzenia w miejscu docelowym

REKLAMA
Producent na potrzeby marketingowe dostarczy dystrybutorom nieodpłatne ulotki, foldery oraz instrukcje montażu.

WYROBY
Produkowane przez firmę Novcan wyroby zostały sklasyfikowane i opisane w katalogu Zabezpieczenia Pasywne oraz w postaci szkiców.
Firma projektuje i wykonuje wyroby nietypowe odbiegające od standardów : wymiarami, kształtem, przeznaczeniem.

CENY KATALOGOWE
Prezentowane ceny katalogowe nie zawierają kosztów transportu oraz innych opłat manipulacyjnych. Ceny zawierają opakowanie: worek foliowy oraz karton, lub kartonowe narożniki.

RABATY
o rabat dystrybucyjny (dla stałych odbiorców) 25%

Producent zastrzega sobie prawo udziału w Przetargach Publicznych

WARUNKI GWARANCJI
- Producent zwany dalej gwarantem zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie wyrobu przy użytkowaniu zgodnie z instrukcją obsługi.
- Gwarant udziela gwarancji na wyrób w okresie 24 miesięcy licząc od daty zakupu.
- Ujawnione wady i uszkodzenia powstałe w okresie gwarancji nie z winy użytkownika, Nabywca zgłasza za pośrednictwem dystrybutora.
- Wady i uszkodzenia wynikające z winy producenta będą usuwane bezpłatnie w okresie ważności gwarancji w terminie 14 dni od daty zgłoszenia.
- Gwarant ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jedynie za wady powstałe z przyczyn tkwiących w wyrobie.
- Wyrób o wadze do 10 kg nie zainstalowany na stałe w miejscu użytkownika, Nabywca dostarcza w celu usunięcia usterki do sprzedającego wraz z kartą gwarancyjną.
- Naprawy gwarancyjne wyrobów powyżej 10 kg oraz osadzone na stałe będą wykonywane w miejscu użytkownika. W wypadku stwierdzenia niemożliwości naprawy u klienta, naprawa będzie wykonana u producenta. Gwarant odbierze reklamowany wyrób i dostarczy po naprawie własnym transportem.
- Nabywcy przysługuje prawo żądania wymiany wyrobu na nowy lub zwrotu gotówki (po zwrocie) wyrobu sprzedawcy) w wypadku gdy:
a) stwierdzono wadę fabryczną, której nie można usunąć
b) dokonano dwóch istotnych napraw (koszt naprawy przekracza 40% ceny wyrobu nowego) i nadal występują wady uniemożliwiające użytkowanie zgodne z przeznaczeniem.
- Wymianę wyrobu zgodnie z punktem 8 gwarancji, Nabywca zgłasza Sprzedawcy na piśmie.
- Okres gwarancji przedłuża się o czas naprawy wyrobu.
- Gwarant nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji jeżeli:
a) uszkodzenia powstały na skutek niewłaściwej eksploatacji.
b) Stwierdzi wykonanie napraw, przeróbek i modyfikacji przez Nabywcę
- Samowolne dokonywanie zmian w wyrobie lub naprawy, punkt 11, powoduje utratę uprawnień gwarancyjnych.
- Zmiany i poprawki na karcie gwarancyjnej może tylko Gwarant.
- W wypadku zgubienia karty gwarancyjnej nie będą wydawane duplikaty.
- Producent zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
Powyższe ustalenia obowiązują od dnia 10.10.2005 r.

P.P.H.U "NOVCAN" Władysław Nowakowski zastrzega sobie prawo do zmiany warunków współpracy, cen, informacji o produktach, wprowadzania zmian technicznych, bez wcześniejszego zawiadomienia klientów.

© NOVCAN 2007-2014

Projekt i wykonanie NOVCAN & NTIT